Ve smyslu ustanovení § odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů – personální agentuře, společnosti AGENTURA PLUS s.r.o., Vaníčkova 7/315, 169 00 Praha 6, IČ 25759973 , zápis Městský soud v Praze, odd. C vložka 67745, a dalším společnostem ve skupině, (dále i personální agentura) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity zaměstnancem správce nebo smluvním partnerem správce. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro zařazení osobních údajů do databáze uchazečů personální agentury, pro účely zasílání různých pracovních nabídek jako zaměstnavatele, ne pouze inzerovaných pracovních nabídek, a svých klientů, kteří jsou potencionálními zaměstnavateli. V případě pracovně právního vztahu (personální agentura je vašim přímým zaměstnavatelem) jsou osobní údaje zpracovány z „právního důvodu“ dle GDPR. Vaše jméno, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, mzda apod. jsou údaje, které jsme povinni evidovat, zpracovávat a archivovat z důvodu, které nám ukládá některý ze zákonů (zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu; zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti atd.). Přehledně jsou povinnosti zaměstnavatele popsány přímo Úřadem pro ochranu osobních údajů na https://www.uoou.cz/zamestnavatel-jako-spravce-osobnich-udaju/d-6171. Prohlašuji, že jsem byl informován ve smyslu § 11 Zákona, že mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, vyjma případu povinnosti zpracovávat a uchovávat osobní údaje ze zákonných důvodů jako zaměstnavatel, kdy můžu tento souhlas odvolat až po termínu, kdy je tato povinnost zákonem stanovena, že jsem si plně vědom/a svých práv dle ustanovení § 12 a § 21 Zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů, i v písemné podobě Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
Plné znění Poučení o ochraně osobních údajů dle platné legislativy naleznete ZDE.